Terug Gemeenteraad

ma 08/11/2021 - 20:00 Auditorium

Openbare zitting

 • Punt 1 tot en met 32 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen.

 • In het kader van de beperking van de verspreiding van het coronavirus werden een aantal maatregelen genomen. Dit heeft gevolgen enerzijds voor de dienstverlening aangeboden aan de burgers, anderzijds voor de interne organisatie van het bestuur. De genomen maatregelen worden gerapporteerd aan de gemeenteraad.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de rapportering goed te keuren en waar nodig de beslissingen te bekrachtigen. 

 • De politiebegroting 2021 werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 21 december 2020.

  Gedurende het dienstjaar worden de begrotingsposten van de begroting bijgestuurd, indien noodzakelijk wordt  het krediet van bepaalde begrotingsposten aangepast.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de begrotingswijziging 2021 en de meerjarenplanning goed te keuren.

 • Aalterse erkende jeugdverenigingen worden sinds jaren financieel ondersteund bij het organiseren van het kampvervoer. Ten gevolge van de nieuwe codex is het noodzakelijk om ook het reglement kampvervoer hierop af te stemmen. Inhoudelijk is het nieuwe reglement een verderzetting van het bestaande.  

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement kampvervoer goed te keuren.

 • Het gemeentebestuur ondersteunt sinds jaren de vorming van personen die actief zijn in het jeugdwerk. Door de invoering van de codex is het noodzakelijk het reglement hierop af te stemmen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen tegenover de bestaande ondersteuning.

   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement premie voor individuele kadervorming en vormingsinitiatieven jeugdwerk goed te keuren.

 • Bij de dagelijkse werking van het bestuur komt het vaak voor dat ontvangsten direct worden geïnd nadat de schuld ontstaat. Omdat er niet steeds met een factuur kan gewerkt worden is het wenselijk dat sommige personeelsleden aangeduid worden die deze zogenaamde dagontvangsten mogen innen. De verantwoordelijkheden van de kassasverantwoordelijke die belast wordt met deze dagontvangsten worden vastgelegd in een nieuw reglement.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ‘reglement betreffende de bevoegdheid van personeelsleden om geringe dagontvangsten te innen’ goed te keuren.

 • In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er bij een uitgave geen uitstel van betaling kan worden toegestaan. Het gaat om kleine uitgaven van dagelijks beheer waarbij de betaling vrijwel tegelijkertijd plaatsvindt met het werk, de levering of de dienst. Om een vlotte dagelijkse werking te garanderen is het aangewezen om hiervoor een provisie ter beschikking te stellen van aangeduide personeelsleden zoals bepaald in artikel 272§1 van het decreet lokaal bestuur. De verantwoordelijkheden van deze provisiebeheerders worden vastgelegd in een nieuw reglement.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd ‘het reglement betreffende het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden’ goed te keuren.

 • Bij de dagelijkse werking van het bestuur komt het vaak voor dat ontvangsten direct worden geïnd nadat de schuld ontstaat. Omdat er niet steeds met een factuur kan gewerkt worden is het wenselijk dat sommige personeelsleden aangeduid worden die deze zogenaamde dagontvangsten mogen innen. De verantwoordelijkheden van de kassasverantwoordelijke die belast wordt met deze dagontvangsten worden vastgelegd in een nieuw reglement.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement betreffende de bevoegdheid van personeelsleden van het lokaal bestuur om geringe dagontvangsten te innen voor het autonoom gemeentebedrijf goed te keuren.

 • In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er bij een uitgave geen uitstel van betaling kan worden toegestaan. Het gaat om kleine uitgaven van dagelijks beheer waarbij de betaling vrijwel tegelijkertijd plaatsvindt met het werk, de levering of de dienst. Om een vlotte dagelijkse werking te garanderen is het aangewezen om hiervoor een provisie ter beschikking te stellen van aangeduide personeelsleden zoals bepaald in artikel 272§1 van het decreet lokaal bestuur. De verantwoordelijkheden van deze provisiebeheerders worden vastgelegd in een nieuw reglement.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement betreffende het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden van het lokaal bestuur voor het doen van geringe uitgaven in het autonoom gemeentebedrijf goed te keuren.

 • Het Provinciecommando Oost-Vlaanderen organiseerde op 14 september 2021 het evenement 'De vrijheid in zicht', een evenement voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en moto's.

  Voor het transport van het gevraagde materiaal wordt normaliter een retributie van 280 euro aangerekend. De inkomsten van dit evenement gaan integraal naar een goed doel. Daarom vraagt de organisatie een vrijstelling van de transportkosten. Het college van burgemeester en schepenen besliste om de vrijstelling toe te staan.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de collegebeslissing van 11 oktober 2021 betreffende de vrijstelling van retributie te bekrachtigen.

 • Een firma schenkt het gemeentebestuur 14 betonnen zitelementen.

  Deze zijn tijdloos, eigentijds, duurzaam en onderhoudsarm en kunnen ingepast worden op verschillende locaties op het grondgebied van Aalter.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking van 14 betonnen zitelementen goed te keuren.

 • De personeelsformatie van de politiezone Aalter werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 oktober 2019.

  Sinds 1 oktober 2021 volgt een inspecteur van politie de opleiding aspirant hoofdinspecteur van politie aan de West-Vlaamse politieschool,  bijgevolg kan één betrekking van inspecteur van politie vacant verklaard worden.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de betrekking van inspecteur van politie vacant te verklaren.

 • Voor de organisatie van de selectie betreffende de aanwerving van een inspecteur van politie dient een plaatselijke selectiecommissie samengesteld te worden.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie goed te keuren.

 • Het gemeentebestuur ontving een projectvoorstel voor de invulling van de Sint-Jozefsite en krijgt tegen bijzondere voorwaarden de kans om er onder andere een politie- en brandweergebouw te realiseren. Alvorens een stedenbouwkundig oordeel uit te spreken of in te gaan op het voorgestelde ontwerp van constructie, dient het voorstel afgetoetst te worden om na te gaan of dit effectief een te overwegen werkwijze en partij in deze samenwerkingsvorm is voor het bestuur. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan om het projectvoorstel verder te onderzoeken, het aanbod te toetsen via een marktbevragingsprocedure en om de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid aan te stellen om de voorstellen te evalueren, waarbij het lokaal bestuur hiermee zich geenszins voorafgaandelijk verbindt met betrekking tot het projectvoorstel of de ruimtelijke inrichting. 

 • Bij een storm in het voorjaar van 2016 ging de molen stuk. Als gevolg van deze stormschade is de molen nu niet meer draaivaardig. Daarnaast zijn er ook een reeks gebreken aan de molentechnische uitrusting, waardoor de molen ook niet maalvaardig is.

  Het gemeentebestuur plant hierdoor renovatiewerken aan de Pietendriesmolen. 

  Door de aangestelde ontwerper werd een aangepast bestek opgemaakt. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de prijsvraag, de lastvoorwaarden (bestek), raming en gunningswijze goed te keuren.

 • Het gemeentehuis is sinds september 1994 in gebruik. Thans dringt zich een conceptuele procesbenadering op met betrekking tot technieken, ruimtegebruik en -indeling met klemtoon op duurzaamheid en innovatie. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de invulling van het project principieel goed te keuren.

 • Het gemeentebestuur wenst het gebouw gelegen in de Kerkstraat 23 in Knesselare aan te kopen voor openbaar nut, namelijk voor de sloop ervan en om de verkeersproblematiek in het centrum te verbeteren door een bijkomend parkeerterrein aan te leggen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met deze onderhandse aankoop en de sloop en met de aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties voor de opmaak van het schattingsverslag en de aankoopakte.

 • De Reinaertzaal gelegen in Onderdale 2A in Ursel, die eigendom is van de Kerkfabriek, staat leeg en de Kerkfabriek vraagt of er interesse is tot aankoop. Deze zaal met parking is gelegen in het centrum en in de nabijheid van de school en biedt een mogelijkheid om de gemeentelijke diensten meer te centraliseren.

  Om verdere leegstand te vermijden en opdat de parking nu al zou kunnen aangewend worden voor de nabijgelegen school, is een tijdelijke gebruiksovereenkomst opgesteld tot aan de effectieve aankoop. Er wordt ervoor geopteerd om na aankoop van de site, het gebouw te slopen om er een nieuw multifunctioneel gebouw op te richten dat zowel kan gebruikt worden door de verenigingen, als uitleenpost voor bibliotheek en voor de buitenschoolse kinderopvang.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principiële goedkeuring te verlenen aan de aankoop en de sloop.

 • De eigenaars van een perceel grond gelegen in de Wingenestraat 14 bieden hun achterliggende grond te koop aan. Deze grond paalt aan het gemeentelijk ontmoetingscentrum Sint-Maria-Aalter en biedt een unieke kans om te integreren bij de gemeentelijke eigendom. 

  De grond is belast met een heraanplant van bomen en het gemeentebestuur zal de nodige afspraken maken met het Agentschap voor Natuur en Bos voor de heraanplant.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop voor openbaar nut. 

 • Op het kerkhof van Ursel zijn voor elke manier van begraven de plaatsen momenteel erg beperkt. Tevens mist de huidige begraafplaats enkele essentiële onderdelen, waaronder een afgebakende zone voor kindergraven en een toegankelijke strooiweide.

  Het gemeentebestuur wenst het perceel grond op de hoek van de Schapersstraat – Pamels Kerkweg, rechts naast het kerkhof aan te kopen voor openbaar nut, namelijk voor de uitbreiding van het kerkhof van Ursel.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop en de aanstelling van de afdeling Vastgoedtransacties voor de opmaak van het schattingsverslag en de aankoopakte.

 • Het gemeentebestuur wenst over te gaan tot het grotendeels slopen van het gebouw van de voormalige muziekacademie in de Stationsstraat (bestaande enerzijds uit een gewezen onderwijzerswoning en anderzijds een gewezen schoolgebouw) en de omvorming van de site naar een groene ruimte met ondergrondse parking. Innovatie en duurzaamheid zullen daarbij vooropstaan.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met het project 'Slopen gebouw academie Stationsstraat en omvormen naar toekomstgerichte groenruimte met ondergrondse parking'.

 • Vzw Aalternatief wenst een woonproject voor jongeren met een beperking op te starten in het centrum van Aalter. De site van het gebouw van de academie in de Stationsstraat is geschikt als locatie voor dit woonproject en komt tegemoet aan alle vragen van de vzw.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het woonproject van vzw Aalternatief op te nemen in het totale project 'Slopen gebouw academie Stationsstraat en omvormen naar groenruimte met ondergrondse parking'.

 • Het gemeentebestuur wenst de huidige sportsite van Bellem om te vormen tot een multifunctioneel sport- en speelPARK. Daarbij zou op de sportsite naast nieuwe voetbalkleedkamers ook een jeugdaccommodatie gebouwd worden die de lokale jeugdvereniging zal huisvesten en zullen er laagdrempelige speel- en sportfaciliteiten aangelegd worden. Het VCRO bepaalt dat in een vergunning voor handelingen van algemeen belang die een ruimtelijke beperkte impact hebben, kan afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften.  

  De gewenste uitbreiding van de jeugdinfrastructuur voldoet aan de bepalingen die een afwijking toelaten, net als de gewenste uitbreiding van de sportinfrastructuur op voorwaarde dat de uitbreiding van de (sport)oppervlakte en van het (sport)volume beperkt blijft tot maximaal 120% van de op 1 april 2018 bestaande vergunde oppervlakte en bouwvolume. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met de invulling van de sportsite in Bellem.
 • Een verkavelaar bekwam een vergunning voor het verkavelen van grond in Manewaarde. In de verkavelingsovereenkomst werd een grondafstand opgelegd voor de inlijving van deze grond bij de nieuwe wegenis Manewaarde.

  Er is een akte kosteloze grondafstand opgemaakt voor de overdracht van 89 m² grond aan het gemeentebestuur.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze authentieke akte.

 • Een verkavelaar bekwam een vergunning voor het realiseren van 7 of 8 private bouwkavels voor open, halfopen en gesloten bebouwing in de Weststraat - Prieelstraat. In de vergunning werd een grondafstand opgelegd voor de inlijving van de gronden bij de nieuwe wegenis Weststraat.

  Er is een akte kosteloze grondafstand opgemaakt voor de overdracht van in totaal 190 m² grond aan het gemeentebestuur.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze authentieke akte.

 • Een bouwheer bekwam een omgevingsvergunning voor het bouwen van een groepswoningbouw in de Bellemdorpweg 27-29 en 29a. In de vergunning werd een grondafstand opgelegd voor de inlijving van de grond bij het openbaar domein.

  Er is een akte kosteloze grondafstand opgemaakt voor de overdracht van 31,05 m² grond aan het gemeentebestuur.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze authentieke akte.

 • Aan de Hooiestraat in Aalter is Garage De Prest gevestigd. Een positief planologisch attest, afgeleverd op 11 februari 2019, bevestigde dat het bedrijf op de bestaande locatie kan worden behouden en dat een nieuwe toonzaal kan worden gebouwd vooraan op het terrein. Daardoor dient het gemeentebestuur een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen voor de toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest.

  Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt de stedenbouwkundige voorschriften vast die het bedrijf toelaten om de nieuwe toonzaal te bouwen. Het RUP werd reeds voorlopig vastgesteld, een openbaar onderzoek werd georganiseerd en de verplichte adviezen werden ingewonnen. Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen geformuleerd. De ingekomen adviezen luiden gunstig. Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan dient bijgevolg niet te worden aangepast. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp RUP Garage De Prest definitief vast te stellen.

 • Het politiereglement van 9 oktober 2001 inzake huisnummering appartementsgebouwen, dat in werking is getreden op 1 november 2001, kan steeds moeilijker worden toegepast gezien het groter aantal entiteiten en toegangen binnen de nieuwe meergezinswoningen. Het stemt ook niet langer overeen met de huidige richtlijnen zoals opgenomen in de omzendbrieven van 23 februari 2018 en 4 november 2020 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, betreffende ‘Best-Address – Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer’. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het politiereglement van 9 oktober 2001 inzake huisnummering appartementsgebouwen op te heffen en de richtlijnen zoals opgenomen in de omzendbrieven van 23 februari 2018 en 4 november 2020 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, betreffende ‘Best-Address – Richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer’ toe te passen bij het toekennen van nieuwe huisnummering. 

 • Toerisme Meetjesland heeft de statuten gewijzigd waaronder de bepalingen over de afvaardiging in de algemene vergadering. Het gemeentebestuur dient een plaatsvervanger aan te stellen. 

  De gemeentelijk deskundige lokale economie wordt afgevaardigd als plaatsvervanger van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering voor de resterende duur van de legislatuur.

 • De algemene vergadering vindt plaats op 16 december 2021. Er werd een voorstel van agenda bezorgd.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  • de punten op de agenda goed te keuren
  • de vertegenwoordiger en plaatsvervanger te mandateren voor de algemene vergadering op 16 december 2021.
 • De buitengewone algemene vergadering van Imewo vindt plaats op 16 december 2021. Er werd een voorstel van agenda bezorgd.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  • de punten op de agenda goed te keuren
  • de vertegenwoordiger en plaatsvervanger te mandateren voor de algemene vergadering op 16 december 2021.
 • De buitengewone algemene vergadering van TMVW ov vindt plaats op 17 december 2021. Er werd een voorstel van agenda bezorgd.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  • de punten op de agenda goed te keuren
  • de vertegenwoordiger en plaatsvervanger te mandateren voor de buitengewone algemene vergadering op 17 december 2021.
 • De buitengewone algemene vergadering van Veneco vindt plaats op 9 december 2021. Er werd een voorstel van agenda bezorgd.

  De gemeenteraad dient ook de vertegenwoordiger en plaatsvervanger te mandateren voor deze vergadering.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:

  • de punten op de agenda goed te keuren;
  • de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger te mandateren voor de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2021.

Bijkomende punten

 • Punt 33 werd hem meegedeeld door raadslid Femke Deroo (Groen).

 • Het overlijden van een kindje tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte is ontzettend ingrijpend voor jonge ouders. De erkenning krijgen dat het kindje er geweest is, is in het rouwproces cruciaal. Aalter heeft hier al stappen gezet, er is ondertussen een sterrenweide op de begraafplaats in Aalter centrum. 

  Maar 1 plaats voor zo’n grote gemeente is niet toereikend. De begraafplaats Aalter centrum is niet voor iedereen vlot bereikbaar. Bovendien is een kerkhof vaak te confronterend om een sterrenkindje te herdenken (zeker als er ook zusjes/broertjes betrokken zijn). Een koesterplek in de natuur kan een meer toegankelijke herdenkingsplaats vormen en een mooie alternatieve stilteplek betekenen om te helpen dit zware proces door te maken. 

  Groen stelt voor dat er naast de sterrenweide op de begraafplaats ook stilteplekken in de natuur worden gecreëerd om sterrenkindjes te herdenken. 

Vragen en antwoorden

Besloten zitting

 • Punt 34 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 • Een inspecteur van politie was op 4 augustus 2019 het slachtoffer van een arbeidsongeval. Ingevolge het arbeidsongeval werd door de federale overheidsdienst, bestuur medische expertise, een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend van 2%.

  Door de verzekeringsmaatschappij Axa, Troonplein 1 in 1000 Brussel, dient een jaarlijkse rente betaald te worden aan het slachtoffer.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het toekennen van de jaarrente goed te keuren.


Publicaties

Besluitenlijst