Terug
Gepubliceerd op 29/12/2021

2021_RMW_00043 - Lokaal bestuur. Meerjarenplan 2022/1 2020 - 2025. Aanpassing. Goedkeuring.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 20/12/2021 - 20:00 Auditorium
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Herziening van een Meerjarenplan(aanpassing). voor het jaar 2022

Samenstelling

Aanwezig

Kris Ally, voorzitter; Pieter De Crem, voorzitter vast bureau; Patrick Hoste; Herlinde Trenson; Dirk De Smul; Mathias Van de Walle; Kristof De Blaere; Philippe Verleyen; Luc De Meyer, leden vast bureau; Patrick Verwilst; Magda Boone; Mieke Schauvliege; Magda De Baets; Ann Depoortere; Hedeli Sassi; Sofie Vermeersch; Lesley De Neve; Steven Devliegere; Michael Ally; Vic De Jaegher; Paul Beheyt; Mieke Vertriest; Linde Van Wonterghem, raadsleden; Luc Jolie, algemeen directeur; Peter Ponnet, korpschef

Afwezig

Johan Van den Kerchove, lid vast bureau; Marleen Van Wassenhove; Cindy Moerman; Jesse De Meulenaere; Peter Cornelis; Femke Deroo, raadsleden

Secretaris

Luc Jolie, algemeen directeur

Voorzitter

Kris Ally, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00043 - Lokaal bestuur. Meerjarenplan 2022/1 2020 - 2025. Aanpassing. Goedkeuring.

Aanwezig

Kris Ally, Pieter De Crem, Patrick Hoste, Herlinde Trenson, Dirk De Smul, Mathias Van de Walle, Kristof De Blaere, Philippe Verleyen, Luc De Meyer, Patrick Verwilst, Magda Boone, Mieke Schauvliege, Magda De Baets, Ann Depoortere, Hedeli Sassi, Sofie Vermeersch, Lesley De Neve, Steven Devliegere, Michael Ally, Vic De Jaegher, Paul Beheyt, Mieke Vertriest, Linde Van Wonterghem, Luc Jolie, Peter Ponnet
Stemmen voor 17
Philippe Verleyen, Herlinde Trenson, Magda Boone, Steven Devliegere, Hedeli Sassi, Michael Ally, Magda De Baets, Vic De Jaegher, Luc De Meyer, Lesley De Neve, Pieter De Crem, Dirk De Smul, Patrick Hoste, Patrick Verwilst, Mathias Van de Walle, Kristof De Blaere, Kris Ally
Stemmen tegen 3
Linde Van Wonterghem, Ann Depoortere, Mieke Schauvliege
Onthoudingen 2
Paul Beheyt, Mieke Vertriest
Blanco stemmen 1
Sofie Vermeersch
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00043 - Lokaal bestuur. Meerjarenplan 2022/1 2020 - 2025. Aanpassing. Goedkeuring. 2021_RMW_00043 - Lokaal bestuur. Meerjarenplan 2022/1 2020 - 2025. Aanpassing. Goedkeuring.

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen deel 2 Titel 4 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen artikel 257 §1 dat stelt dat minstens een keer per jaar het meerjarenplan wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen, dat bij elke aanpassing van het meerjarenplan het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening wordt verwerkt;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen artikel 257 §2 dat stelt dat een aanpassing van het meerjarenplan minstens een aangepaste financiële nota omvat, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota bevat;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op de omzendbrief van 18 september 2020 betreffende de aanpassing van het meerjarenplannen 2020 - 2025 van de lokale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Motivering

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan (2021/1) 2020 - 2025;

Gelet op de beslissing van het vast bureau van 29 november 2021 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 (2022/1)

Gelet op de bespreking betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2022/1 door het managementteam op 16 november 2021;

Overwegende dat de exploitatiekredieten werden aangepast aan de planning en de vooruitzichten van 2022 - 2025; 

Overwegende dat de investeringskredieten werden aangepast aan de beleidsbeslissingen voor de periode 2022-2025;

Overwegende dat naar aanleiding van de Covid-19 crisis ook in 2022 bijkomende kredieten dienden opgenomen te worden;

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit een wijziging van de strategische nota, het financieel doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht, het overzicht van de kredieten en een motivering van de wijzigingen;

Overwegende dat het aangepast meerjarenplan financieel in evenwicht is; dat het geraamd beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar groter dan of gelijk is aan nul; dat de autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de rapporteringsperiode positief is; 

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 78 §1 4° van het decreet lokaal bestuur
<p>artikel 78 &sect;1 4&deg; van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden worden uitdrukkelijk aan de&nbsp;raad voor maatschappelijk welzijn&nbsp;toevertrouwd: het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 249</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Het aangepast deel van het meerjarenplan 2022/1 2020-2025 van het OCMW, bevattende de aangepaste strategische nota en financiële nota, als bijlage bij dit besluit gevoegd, goed te keuren.