Terug
Gepubliceerd op 29/12/2021

2021_RMW_00040 - Reglement Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur. Wijziging. Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 20/12/2021 - 20:00 Auditorium
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Kris Ally, voorzitter; Pieter De Crem, voorzitter vast bureau; Patrick Hoste; Herlinde Trenson; Dirk De Smul; Mathias Van de Walle; Kristof De Blaere; Philippe Verleyen; Luc De Meyer, leden vast bureau; Patrick Verwilst; Magda Boone; Mieke Schauvliege; Magda De Baets; Ann Depoortere; Hedeli Sassi; Sofie Vermeersch; Lesley De Neve; Steven Devliegere; Michael Ally; Vic De Jaegher; Paul Beheyt; Mieke Vertriest; Linde Van Wonterghem, raadsleden; Luc Jolie, algemeen directeur; Peter Ponnet, korpschef

Afwezig

Johan Van den Kerchove, lid vast bureau; Marleen Van Wassenhove; Cindy Moerman; Jesse De Meulenaere; Peter Cornelis; Femke Deroo, raadsleden

Secretaris

Luc Jolie, algemeen directeur

Voorzitter

Kris Ally, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00040 - Reglement Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur. Wijziging. Goedkeuring

Aanwezig

Kris Ally, Pieter De Crem, Patrick Hoste, Herlinde Trenson, Dirk De Smul, Mathias Van de Walle, Kristof De Blaere, Philippe Verleyen, Luc De Meyer, Patrick Verwilst, Magda Boone, Mieke Schauvliege, Magda De Baets, Ann Depoortere, Hedeli Sassi, Sofie Vermeersch, Lesley De Neve, Steven Devliegere, Michael Ally, Vic De Jaegher, Paul Beheyt, Mieke Vertriest, Linde Van Wonterghem, Luc Jolie, Peter Ponnet
Stemmen voor 23
Philippe Verleyen, Herlinde Trenson, Paul Beheyt, Magda Boone, Steven Devliegere, Hedeli Sassi, Sofie Vermeersch, Mieke Vertriest, Linde Van Wonterghem, Michael Ally, Magda De Baets, Vic De Jaegher, Luc De Meyer, Lesley De Neve, Ann Depoortere, Pieter De Crem, Dirk De Smul, Patrick Hoste, Patrick Verwilst, Mathias Van de Walle, Kristof De Blaere, Mieke Schauvliege, Kris Ally
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00040 - Reglement Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur. Wijziging. Goedkeuring 2021_RMW_00040 - Reglement Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur. Wijziging. Goedkeuring

Motivering

Motivering

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 20 februari 1991 met betrekking tot de huishuur;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode;

Gelet op het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018 houdende de huurwaarborglening;

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van het prefusiebestuur Aalter van 19 december 2018 houdende de goedkeuring van het reglement 'Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur';

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van het prefusiebestuur Knesselare van 20 december 2018 houdende de goedkeuring van het reglement 'Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur';

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 houdende de goedkeuring van het reglement 'Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur';

Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18 februari 2019 houdende de goedkeuring van het reglement 'Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur';

Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18 oktober 2021 houdende de goedkeuring van de aanpassing van het de steunreglementen in kader van sociale fraudebestrijding;

Overwegende dat de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 30 september 2020 via hun nieuwsbrief aangaf de OCMW's te ondersteunen bij hun sociaal onderzoek naar buitenlandse vermogens; dat de POD MI een aanvraag heeft ingediend bij de FOD Financiën om toegang te verkrijgen tot de gegevens van buitenlandse onroerende vermogens; dat deze aanvraag werd ingediend om het sociaal onderzoek ten gronde te kunnen uitvoeren en de effectieve nood aan financiële ondersteuning te kunnen vast stellen; dat de POD MI stelt dat deze informatie belangrijk is in het kader van (sociale) fraudebestrijding; dat er op deze manier vermeden kan worden dat er onterecht (financiële) hulp zou toegekend worden aan de aanvrager;

Overwegende dat de sociale dienst contact heeft opgenomen met de POD MI op 8 juli 2021 om na te gaan hoever dit proces staat; dat de POD MI per e-mail verklaart dat deze gegevens uiterlijk voor het einde van dit jaar ter beschikking van de OCMW's zullen komen; dat de POD MI hierover nog zal communiceren; 

Overwegende dat de sociale dienst voorbereid wil zijn wanneer deze gegevens beschikbaar zijn; dat de aanvrager op de hoogte moet zijn dat de sociale dienst onder andere de gegevens omtrent (binnenlandse en buitenlandse) onroerende vermogens zal onderzoeken; dat deze informatie van cruciaal belang is om na te gaan of men recht heeft op maatschappelijke dienstverlening; dat er in elk steunreglement een specifieke voorwaarde moet worden opgenomen ter verduidelijking van het sociaal onderzoek;  

Overwegende dat deze bepaling werd opgenomen: De aanvrager mag geen eigendom in bezit hebben. Het bewijs kan door de maatschappelijk werker via de KSZ opgevraagd worden. Indien dit niet kan, dient er een bewijs via de ambassade bezorgd worden aan de maatschappelijk werker.;

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur
<p>artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan</p>
Artikel 78 §1 3° van het decreet lokaal bestuur
<p>artikel 78 &sect;1 3&deg; van het decreet lokaal bestuur: de volgende bevoegdheden worden uitdrukkelijk aan de&nbsp;raad voor maatschappelijk welzijn&nbsp;toevertrouwd: het vaststellen van andere reglementen dan die over personeelsaangelegenheden</p>

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Het steunreglement 'Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur' goed te keuren met ingang vanaf 1 januari 2022.

Artikel 2

Het huidige steunreglement 'Ten laste name huurwaarborg en eerste maand huur' op te heffen met ingang vanaf 1 januari 2022.