Terug
Gepubliceerd op 29/12/2021

2021_RMW_00038 - Retributiereglement. Zitdag psychologische hulpverlening. Wijziging. Goedkeuring.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 20/12/2021 - 20:00 Auditorium
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Kris Ally, voorzitter; Pieter De Crem, voorzitter vast bureau; Patrick Hoste; Herlinde Trenson; Dirk De Smul; Mathias Van de Walle; Kristof De Blaere; Philippe Verleyen; Luc De Meyer, leden vast bureau; Patrick Verwilst; Magda Boone; Mieke Schauvliege; Magda De Baets; Ann Depoortere; Hedeli Sassi; Sofie Vermeersch; Lesley De Neve; Steven Devliegere; Michael Ally; Vic De Jaegher; Paul Beheyt; Mieke Vertriest; Linde Van Wonterghem, raadsleden; Luc Jolie, algemeen directeur; Peter Ponnet, korpschef

Afwezig

Johan Van den Kerchove, lid vast bureau; Marleen Van Wassenhove; Cindy Moerman; Jesse De Meulenaere; Peter Cornelis; Femke Deroo, raadsleden

Secretaris

Luc Jolie, algemeen directeur

Voorzitter

Kris Ally, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_RMW_00038 - Retributiereglement. Zitdag psychologische hulpverlening. Wijziging. Goedkeuring.

Aanwezig

Kris Ally, Pieter De Crem, Patrick Hoste, Herlinde Trenson, Dirk De Smul, Mathias Van de Walle, Kristof De Blaere, Philippe Verleyen, Luc De Meyer, Patrick Verwilst, Magda Boone, Mieke Schauvliege, Magda De Baets, Ann Depoortere, Hedeli Sassi, Sofie Vermeersch, Lesley De Neve, Steven Devliegere, Michael Ally, Vic De Jaegher, Paul Beheyt, Mieke Vertriest, Linde Van Wonterghem, Luc Jolie, Peter Ponnet
Stemmen voor 23
Philippe Verleyen, Herlinde Trenson, Paul Beheyt, Magda Boone, Steven Devliegere, Hedeli Sassi, Sofie Vermeersch, Mieke Vertriest, Linde Van Wonterghem, Michael Ally, Magda De Baets, Vic De Jaegher, Luc De Meyer, Lesley De Neve, Ann Depoortere, Pieter De Crem, Dirk De Smul, Patrick Hoste, Patrick Verwilst, Mathias Van de Walle, Kristof De Blaere, Mieke Schauvliege, Kris Ally
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_RMW_00038 - Retributiereglement. Zitdag psychologische hulpverlening. Wijziging. Goedkeuring. 2021_RMW_00038 - Retributiereglement. Zitdag psychologische hulpverlening. Wijziging. Goedkeuring.

Motivering

Motivering

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 1 en 57;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, artikel 31;

Gelet op de beslissing van het vast bureau van 16 september 2019 betreffende de principiële goedkeuring van het reglement 'Tussenkomst in de farmaceutische kosten';

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2019 betreffende de goedkeuring van het reglement 'Tussenkomst in de farmaceutische kosten';

Gelet op de beslissing van het vast bureau op 20 januari 2020 betreffende het principieel akkoord om samen te werken met een externe dienst die psychologische hulp aanbiedt;

Gelet op de beslissing van het vast bureau op 15 februari 2021 betreffende de goedkeuring van een samenwerking met Aalterse psychologen in het kader van psychologische hulpverlening;

Gelet op de beslissing van het vast bureau op 31 mei 2021 betreffende het indienen van een dossier voor de projectoproep "Versterking van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren";

Gelet op de beslissing van het vast bureau op 6 september 2021 betreffende de verdere uitwerking van het project 'Speak-up' ter bevordering van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren;

Gelet op de beslissing van het vast bureau op 18 oktober 2021 betreffende de goedkeuring van de wijziging van het retributiereglement 'Zitdag psychologische hulpverlening';

Gelet op de beslissing van het vast bureau op 29 november 2021 betreffende goedkeuring van de wijziging van het retributiereglement 'Zitdag psychologische hulpverlening';

Overwegende dat OCMW Aalter een projectsubsidie ten bedrage van 8.000 euro krijgt voor het project Speak-up; dat het ingediende dossier bestaat uit twee luiken; dat het eerste luik de verbreding van de huidige zitdagen psychologische hulpverlening voor jongeren tussen 16 en 30 jaar inhoudt; dat het tweede luik van het project een samenwerking met de cel Jeugdvoorzieningen en jeugdcentrum Kadans inhoudt; dat er een mobiele podcast werking zal worden opgezet waarbij jongeren het woord nemen rond allerhande thema's; 

Overwegende dat de helft van subsidie van 8.000 euro zal ingezet worden voor de aankoop van materiaal voor het luikje rond de podcast; dat de andere helft zal worden aangewend voor de uitbreiding van de zitdagen;

Overwegende dat door de uitbreiding van de zitdag een aanpassing van het retributiereglement 'Zitdag psychologische hulpverlening' noodzakelijk is; dat de jongeren van 16 tot en met 30 jaar geen bijdrage dienen te betalen voor de psychologische hulp; dat deze extra kosten gedragen zullen worden door de subsidie vanuit het project; 

Overwegende dat de doelgroep bewust werd vastgelegd voor jongeren tussen 16 en 30 jaar omwille van volgende redenen:

  • Psychologen gespecialiseerd om -16-jarigen te behandelen zijn eerder beperkt en velen werken al met een wachtlijst. 
  • De projectsubsidie is beperkt in tijd. Bij uitbreiding van de doelgroep zal de vraag groter worden dan het aanbod. Als er dan een wachtlijst wordt aangelegd, zal niet iedereen geholpen worden net doordat dit beperkt in tijd is. De kans bestaat ook dat de (lagere) scholen kinderen met een problematiek die op de privémarkt niet terecht kunnen, gaan doorsturen. 
  • De -16-jarige moet toestemming hebben van zijn ouders om bij een psycholoog langs te gaan dus moeten ze dit thuis wel durven aankaarten, wat een drempel is;

Overwegende dat het huidige reglement opgeheven moet worden;

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur
<p>artikel 77 van het decreet lokaal bestuur: de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan</p>
Artikel 78 §1 3° van het decreet lokaal bestuur
<p>artikel 78 &sect;1 3&deg; van het decreet lokaal bestuur: de volgende bevoegdheden worden uitdrukkelijk aan de&nbsp;raad voor maatschappelijk welzijn&nbsp;toevertrouwd: het vaststellen van andere reglementen dan die over personeelsaangelegenheden</p>

Beleidsdoelstellingen

SD052025 AAND'8' VOOR IEDERE BEWONER (sociaal).
Aalter ondersteunt projecten die de geestelijke gezondheid bevorderen.
Organiseren van een zitdag voor psychologische hulpverlening.

Budgetsleutels

2022/ACT-1489/0900-20/614011/OCMW/VB/IP-GEEN

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Het  retributiereglement 'Zitdag psychologische hulpverlening' goed te keuren met ingang vanaf 21 december 2021.

Artikel 2

Het retributiereglement 'Zitdag psychologische hulpverlening' van 21 oktober 2019 op te heffen met ingang vanaf 21 december 2021.